Statut Przedszkola

STATUT

 EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE 

EkoPuchatek

 

 

 Statut opracowano w oparciu o:

 

Ustawę z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. Nr 256, poz. 1943 ze zm.).

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 Konwencję o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 z późn. zm.).

 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 803 i 895).

 

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

 

 1. Przedszkole jest placówką niepubliczną.
 2. Przedszkole prowadzi mgr Wioletta Poljańska, pełniąca funkcję Organu Prowadzącego i Dyrektora.
 3. Podstawa prawna przedszkola: 
  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. Z 2017 r. poz. 59 ze zm.)
  • rozporządzenie wykonawcze do ustaw,
  • wpis do ewidencji placówek oświatowych z dn. 01.02.2012 r.,
  • niniejszy statut.
 4. Siedziba Ekologicznego Przedszkola Językowego “EkoPuchatek”- Tarasowa 2, 84-240 Reda; ul. Obwodowa 26, 84-240 Reda.
 5. Przedszkole używa nazwy: Ekologiczne Przedszkole Językowe “EkoPuchatek”dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Przedszkolem”. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu również na pieczątkach.
 6. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują w siedzibie Przedszkola.

 §2

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

 

 Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności na podstawie programu wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obejmujące w szczególności:
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną,
 • stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
 • wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej)
 • wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.
 1. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ust. 1 § 3, w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 
  • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  • uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
  • rozwijanie wrażliwości moralnej,
  • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowania prozdrowotnego.
 2. Ponadto zgodnie z wizją przedszkola, realizowane będą zadania ekologiczne, językowe i artystyczne: 
  • Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne,
  • Zajęcia uczące świadomości opieki and Ziemią,
  • Zajęcia botaniczne, w ogródkach,
  • Zajęcia ze zwierzętami, nauka opieki nad drugą istotą,
  • Pielęgnowanie tradycji polskiej,
  • Rozwijanie własnych działań twórczych,
  • Rozbudzanie ekspresji plastycznej, muzycznej i teatralnej,
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości;
  • Stwarzanie możliwości świadomego obcowania ze sztuką,
  • Pozawerbalne porozumiewanie się,
  • Stwarzanie warunków do działania na rzecz społeczności lokalnej,
  • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
  • Wdrażanie do odpowiedzialności i obowiązkowości,
  • Uzewnętrznienie świata własnych przeżyć i odczuć,
  • Pobudzenie sensoryczne - wielozmysłowe postrzeganie świata,
  • Kreowanie przestrzeni, poznawanie dystansu i granic,
  • Rozwój sprawności językowych umożliwiających porozumiewanie się i działanie w językach obcych,
  • Tworzenie sytuacji doskonalących umiejętności poznawcze, pamięć uczenie się słownictwa,
  • Pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami innych krajów,
  • Motywowanie do nauki języków obcych poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa,
  • Wspieranie działań twórczych dzieci w zakresie uczenia się języka z elementami różnych technik uczenia się,
  • Rozwijanie inteligencji społecznej dziecka,
  • Podnoszenie kompetencji językowych,   płynności        wypowiedzi,   wzbogacanie słownictwa.

 §4

 1. Organ Prowadząc- Dyrektor, Wicedyrektor, Nauczyciele oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola, w przypadku dzieci pięcio- i sześcioletnich 1 opiekun na 15 dzieci).
 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się od nadzorowanej grupy nauczyciel chwilowo pozostawia ją pod opieką pracownika przedszkola bądź woźnej.
 3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia i uwzględnienie dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

 §5

Dyrektor powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych.

 

 Rozdział III

Organy Przedszkola i zakres ich zadań

§ 6

Organami Przedszkola są:

 • Organ Prowadzący, dyrektor,
 • Wicedyrektor

 §7

 1. Organ Prowadzący Przedszkole kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.
 2. Do podstawowych obowiązków Organu Prowadzącego Przedszkola należy: 
  • zatrudnianie pracowników Przedszkola,
  • opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola,
  • zatwierdzenie dodatkowych usług dla rodziców.
 3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora i Wicedyrektora należy: 
  • opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizacja pracy,
  • opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,
  • prowadzenie hospitacji,
  • organizowanie szkoleń,
  • nadzorowanie działań nauczycieli,
  • prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym,
  • nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
  • reprezentowanie Przedszkola    w         czasie nieobecności   Organu            Prowadzącego Przedszkole (Dyrektora).
 4. Do podstawowych obowiązków Wicedyrektora należy: 
  • współpraca przy pracy nad dokumentami programowo- organizacyjnymi Przedszkola – roczny plan pracy, 
  • opracowywanie mierzenia jakości pracy Przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,
  • prowadzenie hospitacji,
  • organizowanie szkoleń,
  • nadzorowanie działań nauczycieli,
  • nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,
  • reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora.

 §8

 1. Nauczyciele i pracownicy przedszkola są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, a także Organu Prowadzącego, nauczycieli i innych pracowników.
 2. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej wniosków i spostrzeżeń ze wszystkich spotkań przedszkolnych. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko jego rodzicom lub prawnym opiekunom. 

 §9

 

 1. W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców i wychowanków.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 1 przedstawiciel z danej grupy, wybrany w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym, przez rodziców wychowanków tutejszej placówki.
 3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.
 4. Prezentuje wobec nauczycieli, Wicedyrektora, Organu Prowadzącego opinię rodziców we wszystkich istotnych sprawach przedszkola.
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 6. Działalnością rady rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z sekretarzem oraz skarbnikiem.

 

 Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

 §10 

 1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Organu Prowadzącego, możliwe jest przyjęcie do Przedszkola dziecka 2,5 letniego. Do przedszkola uczęszczać może maksymalnie 90 dzieci.
 2. Praca z dziećmi odbywać się będzie w pięciu oddziałach.
 3. Na zasadach określonych przez ustawy oświatowe z Przedszkola mogą korzystać również dzieci, które nie osiągnęły minimalnego wieku oraz przekroczyły maksymalny wiek wychowania przedszkolnego.

 §11

Dzienny czas pracy Przedszkola ustala Organ Prowadzący.

 §12

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział dzieci w zbliżonym wieku.
 2. Przedszkole prowadzi zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne dla dzieci wymagających zindywidualizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także z problemami edukacyjnymi, oraz prowadzi terapię logopedyczną.
 3. Przedszkole w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzi indywidualny tok pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia następnego roku. Zajęcia dodatkowe prowadzone są od października do czerwca (nie obejmują okresu wakacyjnego).
 5. Przedszkole nieczynne jest w dni ustalone na początku każdego roku szkolnego przez Organ prowadzący w porozumieniu z Wicedyrektorem. Przedszkole nie obniża opłat z tytułu czesnego za ustalone dni wolne, których ciągłość nie przekracza 7 dni roboczych.
 6. Przedszkole nie obniża opłat z tytułu czesnego podczas przebywania dziecka na kwarantannie z powodu COVID-19.

  §13

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom 5 posiłków dziennie.
 2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Organ Prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. Przedszkole może podnieść opłaty czesnego lub wyżywienia z uwagi na rosnące koszty utrzymania placówki. Rodzice o zwiększeniu opłat będą poinformowani nie później niż 2 miesiące przed zmianą wysokości opłat.
 3. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące bezzwrotne należności: 
  • opłatę rezerwacyjną (jednorazowa bezzwrotna opłata przeznaczona na zajęcia adaptacyjne- program adaptacyjny, wskazówki dla rodziców, pobyt dziecka oraz wyżywienie w okresie adaptacji, wstępną wyprawkę),
  • opłatę czesnego,
  • opłatę z tytułu składki na ubezpieczenie dziecka,
  • opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej,
  • dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określone w Regulaminie przedszkola, bądź umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 4. Opłata rezerwacyjna ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Organem Prowadzącym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
 5. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilnoprawną, zawartą pomiędzy Organem Prowadzącym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.
 6. Opłatę tytułem przygotowania bazy przedszkolnej należy uiszczać do 30 września każdego roku.
 7. Organ Prowadzący i Wicedyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 2) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu;

 3) zatajenia przez rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka (gdy dziecko jest ciężko chore), lub gdy jego pobyt w placówce zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

§14

 1. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe: 
  • rytmika – zajęcia umuzykalniające,
  • języki obce,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia z psychologiem,
  • zajęcia twórcze, zajęcia plastyczne,
  • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne,
  • zabawy muzyczno – taneczne,
  • Przedszkoliada,
  • balet,
  • zajęcia taneczne.
  • Legorobotyka
  • Integracja Sensoryczna
  • Socjoterapia
 2. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe, dodatkowo płatne, pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę. Na zajęcia dodatkowe bezpłatne uczęszczają wszystkie dzieci.
 3. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 4. Ofertę zajęć dodatkowych ustala i przedstawia do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych Dyrektor.
 5. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich. Zasada ta nie ma zastosowania w nagłych przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.
 6. Wychowankowie przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej obciąża rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 7. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w przedszkolu rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na pisemnym, imiennym oświadczeniu dotyczącym rezygnacji z ubezpieczenia dla dziecka.
 8. W okresie wakacji letnich, a także w razie dłuższej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.

 §15

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, program wychowania przedszkolnego, wybrany z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz koncepcję pracy przedszkola.

 

 Rozdział V

Prawa i obowiązki pracowników Przedszkola Nauczyciele

 §16

 1. Nauczycieli zatrudnia Organ Prowadzący na podstawie umowy o pracę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilnoprawną.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z określonymi przepisami prawa.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności), określonym i przyznanym przez Dyrektora, oraz innych zadań niż wynikające z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora i są związane z organizacją procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego.
 4. Wynagrodzenie oraz czas pracy nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilnoprawna (np. zlecenia, o dzieło).

 §17

Obowiązki i prawa nauczyciela:

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN, oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Przedszkola, w tym w szczególności: 
  • tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka,
  • rozwijanie twórczej aktywności dziecka, twórczego myślenia i działania, z poszanowaniem dziecięcej skłonności do samodzielności, 
  • współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej,
  • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Nauczyciel ma prawo do: 
  • formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora i Wicedyrektora,
  • decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.
 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas ich pobytu w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dzieci w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 

Pracownicy niepedagogiczni

 §18

 1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Organ Prowadzący na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Organ Prowadzący.
 3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

 

Przedszkolaki

Przyjęcie do Przedszkola, skreślenie z listy wychowanków 

§19

 1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).
 2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 § 19 niniejszego Statutu, następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
 3. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym/i miejscem/ami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
 4. Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w 1 § 19 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.

 

 Prawa i obowiązki przedszkolaków

§20

 1. Dziecko, według Konwencji Praw Dziecka ma prawo do: 
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
  • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
  • pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości; winno ono wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia;
  • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej;
  • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
  • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
  • opieki i ochrony;
 2. Do obowiązków dziecka w szczególności należy: 
  • szanowanie swoich kolegów oraz wytworów ich pracy,
  • słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,
  • przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,
  • szanowanie poglądów i przekonań innych osób,
  • troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,
  • staranność w utrzymaniu czystości i porządku na terenie Przedszkola,
  • nieoddalanie się od grupy,
  • zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

 

 Obowiązki rodziców

§21

 

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartej z Przedszkolem umowy cywilnoprawnej, o której mowa w ust. 1 § 19 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Organem Prowadzącym, Wicedyrektorem i Nauczycielem dziecka.
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Powinno ono zawierać: 
  • wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,
  • wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria bądź legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,
  • podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).
 3. Obowiązkiem rodziców/ opiekunów prawnych jest posiadanie konta w systemie 4Parents, śledzenie ogłoszeń, informacji, kalendarza i obowiązujących płatności.
 4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu jego zdrowia nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola.
 5. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.
 6. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka do Przedszkola po godzinach przysługuje dodatkowa opłata w wysokości 20 zł. za każde pół godziny spóźnienia. Opłata z tego tytułu dokonywana jest bezpośrednio do wychowawcy.
 7. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. zebraniach z rodzicami organizowanymi przez Organ Prowadzący oraz śledzenia bieżących informacji na 4Parents.

 

 Prawa rodziców

§22

 1. Rodzice mają prawo do:
 • znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie,
 • uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka.

 

 Rozdział VI

Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

§23

 1. Na fundusz Przedszkola składają się:
 • wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych),
 • wpisowe (bezzwrotne),
 • środki przeznaczone na działalność Przedszkola przez Organ Prowadzący,
 • dotacje z budżetu gminy,
 • darowizn, sponsorów na rzecz Przedszkola.
 1. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców (opiekunów prawnych) jest ustalana w umowie cywilno- prawnej i może być zmieniana w ciągu roku z min. 2- miesięcznym uprzedzeniem. O zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący.

 

 Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§24

 1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Organu Prowadzącego.
 2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
 4. W sprawach nieunormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, regulaminy i procedury wewnętrzne.
 5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.
 6. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 7. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania placówki do Rejestru Placówek Niepublicznych.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]